Đời Sống - Xã Hội

Tin mới nhận: Nóng Tin Вãσ Khẩn Cấp Cơn Вãσ Số 8: Gɪậᴛ Cấp 14 Tiến Thẳng Vào Miền Tʀᴜɴɢ

ᴠàᴏ ʜồɪ ɢɪờ ɴɢàʏ /, ᴠị ᴛʀí ᴛâᴍ ʙãᴏ ở ᴋʜᴏảɴɢ , độ ᴠĩ ʙắᴄ; , độ ᴋɪɴʜ Đôɴɢ, ᴄᴀ́ᴄʜ ǫᴜầɴ đᴀ̉ᴏ ʜᴏᴀ̀ɴɢ sᴀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴋᴍ ᴠề ᴘʜɪ́ᴀ Đôɴɢ Đôɴɢ ʙắᴄ…

ᴛʜᴇᴏ ᴅự ʙáᴏ ᴛừ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋʜí ᴛượɴɢ ᴛʜủʏ ᴠăɴ, ᴠàᴏ ʜồɪ ɢɪờ ɴɢàʏ /, ᴠị ᴛʀí ᴛâᴍ ʙãᴏ ở ᴋʜᴏảɴɢ , độ ᴠĩ ʙắᴄ; , độ ᴋɪɴʜ Đôɴɢ, ᴄᴀ́ᴄʜ ǫᴜầɴ đᴀ̉ᴏ ʜᴏᴀ̀ɴɢ sᴀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴋᴍ ᴠề ᴘʜɪ́ᴀ Đôɴɢ Đôɴɢ ʙắᴄ. sứᴄ ɢɪó ᴍạɴʜ ɴʜấᴛ ᴠùɴɢ ɢầɴ ᴛâᴍ ʙãᴏ ᴍạɴʜ ᴄấᴘ – (-ᴋᴍ/ɢɪờ), ɢɪậᴛ ᴄấᴘ . ʙáɴ ᴋíɴʜ ɢɪó ᴍạɴʜ ᴛừ ᴄấᴘ , ɢɪậᴛ ᴛừ ᴄấᴘ ᴛʀở ʟêɴ ᴋʜᴏảɴɢ ᴋᴍ ᴛíɴʜ ᴛừ ᴛâᴍ ʙãᴏ.

ᴅự ʙáᴏ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪờ ᴛớɪ, ʙãᴏ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ɴʜᴀɴʜ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ᴛâʏ, ᴍỗɪ ɢɪờ đɪ đượᴄ -ᴋᴍ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ̉ ɴăɴɢ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜêᴍ. Đếɴ ɢɪờ ɴɢàʏ /, ᴠị ᴛʀí ᴛâᴍ ʙãᴏ ở ᴋʜᴏảɴɢ , độ ᴠĩ ʙắᴄ; , độ ᴋɪɴʜ Đôɴɢ, ᴄáᴄʜ ǫᴜầɴ đảᴏ ʜᴏàɴɢ sᴀ ᴋʜᴏảɴɢ ᴋᴍ ᴠề ᴘʜíᴀ ʙắᴄ Đôɴɢ ʙắᴄ. sứᴄ ɢɪó ᴍạɴʜ ɴʜấᴛ ᴠùɴɢ ɢầɴ ᴛâᴍ ʙãᴏ ᴍạɴʜ ᴄấᴘ (-ᴋᴍ/ɢɪờ), ɢɪậᴛ ᴄấᴘ .

ᴛɪɴ ʙãᴏ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ ᴄơɴ ʙãᴏ số : ɢɪậᴛ ᴄấᴘ ᴛɪếɴ ᴛʜẳɴɢ ᴠàᴏ ᴍɪềɴ ᴛʀᴜɴɢ

ᴠùɴɢ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ᴛʀêɴ ʙɪểɴ Đôɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪờ ᴛớɪ (ɢɪó ᴍạɴʜ ᴛừ ᴄấᴘ ᴛʀở ʟêɴ, ɢɪậᴛ ᴛừ ᴄấᴘ ᴛʀở ʟêɴ): ᴛừ ᴠĩ ᴛᴜʏếɴ , đếɴ , độ ᴠĩ ʙắᴄ; ᴘʜíᴀ Đôɴɢ ᴋɪɴʜ ᴛᴜʏếɴ , độ ᴋɪɴʜ Đôɴɢ. ᴛᴏàɴ ʙộ ᴛàᴜ ᴛʜᴜʏềɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠùɴɢ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ đềᴜ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄᴀᴏ ᴄʜịᴜ ᴛáᴄ độɴɢ ᴄủᴀ ɢɪó ᴍạɴʜ, sóɴɢ ʟớɴ ᴠà ʟốᴄ xᴏáʏ.

ᴛʀᴏɴɢ đếɴ ɢɪờ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ, ʙãᴏ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴜ̉ ʏếᴜ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ᴛâʏ, ᴍỗɪ ɢɪờ đɪ đượᴄ -ᴋᴍ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ̉ ɴăɴɢ sᴜʏ ʏếᴜ ᴅầɴ ᴠề ᴄườɴɢ độ. Đếɴ ɢɪờ ɴɢàʏ /, ᴠị ᴛʀí ᴛâᴍ ʙãᴏ ở ᴋʜᴏảɴɢ , độ ᴠĩ ʙắᴄ; , độ ᴋɪɴʜ Đôɴɢ, ᴛʀêɴ ᴠᴜ̀ɴɢ ʙɪểɴ ᴛừ ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏ́ᴀ đếɴ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ. sứᴄ ɢɪó ᴍạɴʜ ɴʜấᴛ ᴠùɴɢ ɢầɴ ᴛâᴍ ʙãᴏ ᴍạɴʜ ᴄấᴘ (-ᴋᴍ/ɢɪờ), ɢɪậᴛ ᴄấᴘ .

ᴛʀᴏɴɢ đếɴ ɢɪờ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ, ʙãᴏ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ᴛâʏ ᴛâʏ ɴᴀᴍ, ᴍỗɪ ɢɪờ đɪ đượᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴋᴍ đɪ ᴠᴀ̀ᴏ đấᴛ ʟɪềɴ ᴠᴀ̀ sᴜʏ ʏếᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴀ́ᴘ ᴛʜấᴘ ɴʜɪệᴛ đớɪ, sᴀᴜ ʟᴀ̀ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴀ́ᴘ ᴛʜấᴘ ᴛʀêɴ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʀᴜɴɢ ʟᴀ̀ᴏ. sứᴄ ɢɪó ᴍạɴʜ ɴʜấᴛ ở ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴠùɴɢ áᴘ ᴛʜấᴘ ɢɪảᴍ xᴜốɴɢ ᴅướɪ ᴄấᴘ (ᴅướɪ ᴋᴍ/ɢɪờ).

ᴅᴏ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴄủᴀ ʙãᴏ số , ở ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʙắᴄ ʙɪểɴ Đôɴɢ (ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴠᴜ̀ɴɢ ʙɪểɴ ǫᴜầɴ đᴀ̉ᴏ ʜᴏᴀ̀ɴɢ sᴀ) ᴄᴏ́ ɢɪᴏ́ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴄấᴘ -, sᴀᴜ ᴛăɴɢ ʟêɴ ᴄấᴘ , ᴠᴜ̀ɴɢ ɢầɴ ᴛâᴍ ʙᴀ̃ᴏ đɪ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴄấᴘ , ɢɪậᴛ ᴄấᴘ ; sᴏ́ɴɢ ʙɪểɴ ᴄᴀᴏ ᴛừ ,-,ᴍ; ʙɪểɴ độɴɢ ᴅữ ᴅộɪ. Ở ᴠɪ̣ɴʜ ʙắᴄ ʙộ (ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴄᴀ̉ ʜᴜʏệɴ đᴀ̉ᴏ ʙᴀ̣ᴄʜ ʟᴏɴɢ ᴠɪ̃) ᴠᴀ̀ ᴠᴜ̀ɴɢ ʙɪểɴ ᴛừ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴛʀɪ̣ đếɴ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ɴɢᴀ̃ɪ (ʙᴀᴏ ɢồᴍ ʜᴜʏệɴ đᴀ̉ᴏ ᴄồɴ ᴄᴏ̉) ᴄᴏ́ ɢɪᴏ́ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴄấᴘ , ᴛừ ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴀɪ (/) ᴛăɴɢ ʟêɴ ᴄấᴘ -, ᴠùɴɢ ɢầɴ ᴛâᴍ ʙãᴏ ᴍạɴʜ ᴄấᴘ , ɢɪậᴛ ᴄấᴘ ; sᴏ́ɴɢ ʙɪểɴ ᴄᴀᴏ ᴛừ ,-,ᴍ, ʙɪểɴ độɴɢ ʀấᴛ ᴍᴀ̣ɴʜ.

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ đêᴍ ɴᴀʏ (/), ở ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɢɪữᴀ ᴠᴀ̀ ɴᴀᴍ ʙɪểɴ Đôɴɢ (ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴠùɴɢ ʙɪểɴ ǫᴜầɴ đảᴏ ᴛʀườɴɢ sᴀ), ᴠᴜ̀ɴɢ ʙɪểɴ ᴛừ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜậɴ đếɴ ᴄᴀ̀ ᴍᴀᴜ ᴄᴏ́ ɢɪᴏ́ ᴛâʏ ɴᴀᴍ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴄấᴘ , ɢɪậᴛ ᴄấᴘ , sᴏ́ɴɢ ʙɪểɴ ᴄᴀᴏ ᴛừ ,-,ᴍ, ʙɪểɴ độɴɢ.

ᴛừ đêᴍ ᴍᴀɪ (/) đếɴ ɴɢᴀ̀ʏ /, ᴠùɴɢ ᴠᴇɴ ʙɪểɴ ᴛừ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ɴɪɴʜ đếɴ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴅự ʙᴀ́ᴏ ᴄó ɢɪó ᴍạɴʜ ᴄấᴘ -, ɢɪậᴛ ᴄấᴘ . ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʙᴀ̃ᴏ đɪ ǫᴜᴀ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ̉ ɴăɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪᴏ́ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴄấᴘ , ɢɪậᴛ ᴄấᴘ .

ᴛừ ᴄʜɪềᴜ ɴɢàʏ ᴍᴀɪ (/) đếɴ ɴɢàʏ /, ở ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʙắᴄ ʙộ ᴠᴀ̀ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị ᴄó ᴍưᴀ ᴛᴏ, ᴄó ɴơɪ ᴍưᴀ ʀấᴛ ᴛᴏ ᴠớɪ ʟượɴɢ ᴍưᴀ ᴘʜổ ʙɪếɴ ᴛừ -ᴍᴍ/đợᴛ, ᴄó ɴơɪ ᴛʀêɴ ᴍᴍ/đợᴛ; ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛừ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ đếɴ ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ ᴄó ᴍưᴀ ʀấᴛ ᴛᴏ ᴠớɪ ʟượɴɢ ᴍưᴀ ᴘʜổ ʙɪếɴ ᴛừ -ᴍᴍ/đợᴛ, ᴄᴏ́ ɴơɪ ᴛʀêɴ ᴍᴍ/đợᴛ.

ᴛừ ɴɢàʏ /, ᴅᴏ ᴀ̉ɴʜ ʜưởɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜôɴɢ ᴋʜɪ́ ʟᴀ̣ɴʜ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴋếᴛ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴅᴀ̉ɪ ʜộɪ ᴛᴜ̣ ɴʜɪệᴛ đớɪ ở ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ʙắᴄ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ʙộ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴍưᴀ ᴛᴏ đếɴ ʀấᴛ ᴛᴏ.

Nguồn:https://tinmoi.vn/tin-bao-khan-cap-con-bao-so-8-giat-cap-14-tien-thang-vao-mien-trung-011587911.html

Related Articles

Back to top button