Đời Sống - Xã Hội

Xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴀ̆́ɴ ɴɢᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ đᴇ̂ᴍ, đᴏ̂ɪ ɴᴀᴍ ɴᴜ̛̃ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣ɴɢ

VTC Nᴇᴡs) – Tʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴏɴɢ đᴇ̂ᴍ, đᴏ̂ɪ ɴᴀᴍ ɴᴜ̛̃ đɪ xᴇ ᴍᴀ́ʏ đᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ̂́ɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʟᴏ̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴏ̛̉ Tʜᴀ́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Sᴀ́ɴɢ 1/11, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Pʜᴏ̂̉ Yᴇ̂ɴ (TP Tʜᴀ́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ) xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ.

Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 1ʜ30 ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, sᴀᴜ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴀ đᴇ̂ᴍ, ᴀɴʜ Hᴀ̀ Vᴀ̆ɴ Đ. (SN 1998, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ Tᴏ̂ Mᴜ́ᴀ, Vᴀ̂ɴ Hᴏ̂̀, Sᴏ̛ɴ Lᴀ) ʟᴀ́ɪ xᴇ ᴍᴀ́ʏ BKS: 20M6-6282 ᴄʜᴏ̛̉ ᴄʜɪ̣ Vᴜ̃ Tʜɪ̣ N. (SN 1998, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ Tᴀ̂ɴ Nɪɴʜ, Đᴀ̣ɪ Tᴜ̛̀, Tʜᴀ́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ) ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̣. Kʜɪ đᴇ̂́ɴ đᴏᴀ̣ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ KCN Đɪᴇ̂̀ᴍ Tʜᴜ̣ʏ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ xᴏ́ᴍ Hᴀ̆́ɴɢ, xᴀ̃ Hᴏ̂̀ɴɢ Tɪᴇ̂́ɴ, ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Pʜᴏ̂́ Yᴇ̂ɴ, xᴇ ᴍᴀ́ʏ đᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴏ̂́ɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʟᴏ̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Xe máy tông vào ống cống chắn ngang đường trong đêm, đôi nam nữ thiệt mạng - 1

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ đᴏ̂ɪ ɴᴀᴍ ɴᴜ̛̃ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ.

Vᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɴʜ Đ. ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ Y ᴛᴇ̂́ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Pʜᴜ́ Bɪ̀ɴʜ. Cʜɪ̣ N. ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Gᴀɴɢ Tʜᴇ́ᴘ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ.

Tông vào ống cống chắn ngang đường, đôi nam nữ sắp cưới tử vong - Báo Người lao động

Sᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ xᴀ̃ Hᴏ̂̀ɴɢ Tɪᴇ̂́ɴ (ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Pʜᴏ̂̉ Yᴇ̂ɴ, Tʜᴀ́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴᴏ̛ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠɪ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴀɴ Qᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴀ́ᴄ Kʜᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀ́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ. Cᴀ́ᴄ ᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ̂́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴏ̛̉ ᴄᴏ̂̉ɴɢ ᴘʜɪ́ᴀ Tᴀ̂ʏ.

Tin tức | Tin nhanh | Tin mới trong ngày cập nhật liên tục 24h

Tʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴀɴʜ Đ. ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ N. ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ sᴀ̆́ᴘ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ, ᴄʜɪ̣ N. đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ 5.

Nɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

Related Articles

Back to top button